Wady stóp

Data ostatniej aktualizacji:
Polub portal
Wady stóp

Stopy stanowią podporę całego ciała, zapewniając jednocześnie stabilizację jak i lokomocję. Są istotnym elementem całego łańcucha kinematycznego, bezpośrednio wpływając na postawę ciała ora sposób lokomocji. Stopy w trakcie rozwoju ontogenetycznego przechodzą szereg zmian, które mają na celu odpowiednie przygotowanie do obciążeń jakim będą poddawane.

Wpływ na prawidłowy rozwój stóp ma wiele czynników, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych . Zdarza się także, iż podłoże zmian, w przypadku wad wrodzonych, nie jest do końca poznane. Natomiast w przypadku wad nabytych, zdecydowanie dominują czynniki zewnętrzne, takie jak: brak aktywności fizycznej, otyłość, zbyt wczesna pionizacja dziecka czy źle dobrane obuwie.

Leczenie w przypadku wad stóp warunkowane jest rodzajem wady, podłożem zmian, stopniem ich nasilenia oraz wiekiem dziecka.

W przypadku wad wrodzonych postępowanie jest bardziej inwazyjne i wymaga często interwencji chirurgicznej i korekcyjnego usztywnienia. Natomiast w przypadku wad nabytych, postępowanie najczęściej obejmuje techniki fizjoterapeutyczne, ćwiczenia oraz wkładkami ortopedyczne, jako wsparcie prowadzonych działań.


Wady stóp –podział

Wady stóp można podzielić na dwie główne grupy:

 1. wrodzone
 2. nabyte


Wady wrodzone

Wady wrodzon, ze względu na podłoże zmian deformacyjnych, mają dwojaki charakter:
 • charakter przejściowy – są to wady ułożeniowe nazywane inaczej habitualnymi
 • charakter utrwalony – są to wady, najczęściej o podłożu idiopatycznym

W przypadku wad ułożeniowych mamy do czynienia z sytuacją kiedy czynniki zewnętrzne prowadzą do powstania deformacji. Cechą wspólną wad ułożeniowych jest możliwość ich całkowitej biernej korekcji. Najczęściej po zwolnieniu chwytu, stopa w przypadku wad ułożeniowych powraca do zaburzonego ustawienia. W zależności od kierunku deformacji mówimy o następujących wadach ułożeniowych:

 • stopa końska (stopa ustawiona w zgięciu podeszwowym)
 • stopa piętowa (stopa ustawiona w zgięciu grzbietowym)
 • stopa końsko-koślawa (stopa ustawiona w zgięciu podeszwowym i pronacji)
 • stopa końsko-szpotawa (stopa ustawiona w zgięciu podeszwowym i supinacji)
 • stopa piętowo-szpotawa (stopa ustawiona w zgięciu grzbietowym i dewiacji przyśrodkowej)
 • stopa piętowo-koślawa (stopa ustawiona w zgięciu grzbietowym i dewiacji bocznej)

Postępowanie w przypadku wad habitualnych nie jest skomplikowane. Często w przeciągu 2-3 tygodni następuje samoistna korekcja wady. Jeśli natomiast deformacja utrzymuje się dłużej, konieczne okazuje się wdrożenie specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych oraz dynamicznego plastrowania (Kinesiology Taping).

Wady wrodzone  mogą przyjmować postać utrwaloną, najczęściej o podłożu idiopatycznym, a wśród najczęstszych deformacji wymienia się:

-wrodzona stopa końsko-szpotawa

Wrodzona stopa końsko-szpotawa jest złożoną wadą, której obraz kliniczny charakteryzuje się silnym zgięciem podeszwowym stopy z jednoczesnym przywiedzeniem i nadmierną supinacją (odwróceniem stopy). Wada określana jest jako wada o podłożu idiopatycznym (o nieznanym pochodzeniu) gdyż w większości przypadków nie udaje się wskazać jednoznacznej przyczyny. Czasami zdarza  się, iż stopa końsko-szpotawa występuje w konsekwencji:

 • mutacji genetycznych, które objawiają się zaburzeniami w obrębie narządów wewnętrznych oraz stawów
 • wad neurologicznych (np. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa)
 • infekcji wirusowej w trakcie ciąży
 • stosowania leków zaburzających rozwój płodu bądź substancji odurzających


Obraz kliniczny wrodzonej stopy końsko-szpotawej

 • Stopa ustawiona w  silnym zgięciu podeszwowym – brak możliwości ustawienia stopy w pozycji neutralnej
 • Stopa ustawiona w nadmiernej supinacji (odwróceniu) – podeszwa stopy skierowana jest ku górze
 • Przodostopie ustawione w przywiedzeniuTyłostopie ustawione w szpotawości tzn. stopa opiera się na brzegu bocznym
 • Nadmierne wydrążenie łuku podłużnego stopy
 • Przykurcz ścięgna Achillesa
 • Zaniki mięśniowe w obrębie mięśnia trójgłowego łydki i mięśnia piszczelowego tylnego

stopa końsko szpotawa u dziecka
Leczenie stopy końsko-szpotawej jest złożonym i długotrwałym procesem, który powinien rozpocząć się już w pierwszych dniach życia. Obecnie złotym standardem na całym świecie jest leczenie sposobem Ponsettiego. Metoda ta obejmuje 3 etapy leczenia, które kończą cały proces około 3 roku życia dziecka.

I etap obejmuje manipulacje stopy, mające zmienić zaburzone ustawienie oraz unieruchomienie opatrunkami gipsowymi, w celu utrzymania korekcji. Zabiegi powtarzane są w cyklach 7-10 dniowych (ok. 4-6 cykli).

II etap obejmuje tenotomię ścięgna Achillesa (przezskórne przecięcie Achillesa) co pozwala na korekcję końskiego ustawienia stopy. Również II etap wspomagany jest opatrunkami gipsowymi w celu utrzymania korekcji.

III etap to etap utrwalania uzyskanej korekcji, poprzez stosowanie szyny korekcyjnej oraz ćwiczeń i indywidualnej terapii. Zastosowanie znajduje szyna Denis-Brownea, która ustawia kończyny dolne w odwiedzeniu i rotacji. Początkowo szyna zakładana jest na 23 godziny na dobę, ze stopniowym skracaniem czasu korekcji, tak aby umożliwić dziecku prawidłowy rozwój motoryczny.

-wrodzona stopa płasko-koślawa

Wrodzona stopa płasko-koślawa występuje dość rzadko. Obraz kliniczny jest na tyle charakterystyczny, iż wada diagnozowana jest w pierwszych dobach życia. W sytuacjach kiedy wada zostanie przeoczona na wczesnym etapie, najczęściej zostaje ona wychwycona przez rodziców podczas pierwszych prób pionizacji, kiedy stopa układa się w następujący sposób:

 • zniesienie łuku podłużnego stopy (stopa oparta na brzegu przyśrodkowym)
 • stęp ustawiony w nadmiernej pronacji (nawróceniu)

Wady nabyte

Wśród wad nabytych zdecydowanie dominuje płaskostopie, które w wielu przypadkach współistnieje z koślawością stępu – stopa płasko-koślawa.

Stopa płasko-koślawa może przybierać kilka postaci:

 1. Fizjologiczna stopa płasko-koślawa występuje do około 5-6 roku życia i jest etapem przejściowym. Ta postać stopy płasko-koślawej charakteryzuje się dynamicznymi zmianami, w odciążeniu stopa wysklepia się prawidłowo, natomiast w obciążeniu dochodzi do spłaszczenia łuku podłużnego.
 2. Stopa płasko-koślawa

U dzieci starszych stopa płasko-koślawa rozwija się stopniowo:

I etap – okres niewydolności mięśniowej. W odciążeniu stopa przyjmuje prawidłowy kształt, natomiast już po chwilowym obciążeniu zauważyć można opadanie łuku podłużnego stopy i koślawienie pięty. Dolegliwości bólowe najczęściej nie występują lub występują w niewielkim stopniu.

II etap – niewydolności więzadłowej. Obciążenie stopy wywołuje większą deformację stopy niż w przypadku I etapu. Stopa w odciążeniu potrafi jeszcze osiągnąć prawidłowe wysklepienie. Dolegliwości bólowe nasilają się, prowadząc do odruchowego przykurczu mięśni strzałkowych (stopa płasko-koślawa przykurczona).

III etap – okres  zmian utrwalonych. Zmiany strukturalne i odkształcenie łuków stopy widoczne jest zarówno w obciążeniu jak i odciążeniu (nie zachodzi korekcja). Dolegliwości bólowe narastają proporcjonalnie do aktywności, co jest wynikiem niesymetrycznego obciążania stopy.

Leczenie stopy płasko-koślawej nabytej obejmuje zarówno działania profilaktyczne jak i leczenie zachowawcze i operacyjne. Wada jest schorzeniem rozwojowym, którego podłoże leży w  niewydolności aparatu mięśniowo-więzadłowego, dlatego postępowanie ukierunkowane jest przede wszystkim na wzmocnienie mięśni krótkich stopy oraz więzadeł.

Wychwycenie problemu w początkowym stadium pozwala na bezinwazyjne, szybkie i skuteczne leczenie. Postępowanie jednak wymaga od rodziców i dziecka zaangażowania i sumienności w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń.

Przykładowe ćwiczenia w przypadku stopy płasko-koślawej

 • Wspięcia na palce
 • Ćwiczenia równoważne na podłożu niestabilnym
 • Ćwiczenia wzmacniające na platformie bocznej – utrzymywanie i unoszenie brzegu przyśrodkowego stopy
 • Ćwiczenia „skracania stopy”
ćwiczenia na stopę płasko-koślawą

Jako uzupełnienie terapii i jednocześnie jej wsparcie stosuje się plastrowanie Kinesiology Taping i specjalistyczne wkładki ortopedyczne. W przypadku osób dorosłych, z utrwalonymi zmianami strukturalnymi, wkładki ortopedyczne stosowane są przede wszystkim w celu odciążenia mięśni i stawów stopy, co skutkuje redukcją dolegliwości bólowych.

W przypadkach kiedy leczenie zachowawcze okazuje się nieskuteczne, konieczne jest wdrożenie postępowania operacyjnego. Wśród podstawowych wskazań do leczenie chirurgicznego wymienia się:

 • II i III stopień zaawansowania stopy płasko-koślawej
 • dolegliwości bólowe utrudniające codzienne funkcjonowanie
 • istotne deformacje stopy

Rozwój technologiczny sprawił, iż obecnie złotym standardem jest małoinwazyjne wszczepienie implantu śródstawowego lub zewnątrzstawowego, poprawiającego stosunki anatomiczne kości skokowej i piętowej.

Kolejną wadą nabytą jest stopa wydrążona, w której cechą dominującą jest nadmiernie uniesiony łuk podłużny, nie ulegający spłaszczeniu nawet pod wpływem obciążania kończyny dolnej. Stopa wydrążona może przyjmować postaci złożone, w których poza dominującym objawem występują dodatkowo: szpotawość tyłostopia czy palce szponiaste. Wszystko to składa się na nienaturalne skrócenie stopy oraz silne dolegliwości bólowe i zaburzenie biomechaniki chodu.

 

Wśród dominujących przyczyny stopy wydrążonej występują:

 • zaburzenia neurologiczne
 • czynniki pourazowe
 • wady wrodzone
 • pochodzenie idiopatyczne

Dobór leczenia stopy wydrążonej uzależniony jest od stopnia nasilenia zmian. Mniej zaawansowane stadia leczone są w sposób zachowawczy:

 • ćwiczenia ukierunkowane na poprawę warunków anatomicznych poprzez ćwiczenia przywracające elastyczność tkankom przykurczonym, ćwiczenia wzmacniające mięśni osłabionych, ćwiczenia zmniejszające przykurcz i napięcie rozcięgna podeszwowego
 • zabiegi fizykoterapeutyczne poprawiające ukrwienie i odżywienie tkanek, a także działające przeciwbólowo
 • wsparcie stopy specjalistycznymi wkładkami ortopedycznymi

Zmiany o większym zaawansowaniu i nie reagujące na leczenie zachowawcze, wymagają leczenia operacyjnego:

 • osteotomia – zabieg kontrolowanego przecięcia kości, wykonywany w celu poprawy kształtu kości bądź mechaniki stawu
 • zabiegi na tkankach miękkich polegające na przecięciu przykurczonych ścięgien mięśniowych

Ostatnią z wad nabytych jest stopa szpotawa, która jest przeciwieństwem stopy płasko-koślawej. Stopa szpotawa objawia się supinacją tyłostopia i oparciem brzegu bocznego o podłoże. W wyniku nieprawidłowego ustawienia tyłostopia, dochodzi do:

 • rozciągnięcia mięśni strzałkowych oraz więzadeł zlokalizowanych po stronie bocznej
 • przykurczu mięśni piszczelowych oraz więzadeł zlokalizowanych po stronie przyśrodkowej

 

Autor: mgr Katarzyna Kumor, fizjoterapeuta
Bibliografia:

 • Wady stóp u dzieci, Okoński Marek, Forum Pediatrii Praktycznej,
 • Profilaktyka  i terapia stopy płasko-koślawej, Karina Słonka,  Lidia Hyla-Klekot, wyd. 2012
 • Leczenie wrodzonej stopy  końsko-szpotawej metodą Ponsetiego z wczesnym zastosowaniem opatrunków gipsowych – doświadczenia własne, Joanna Gradek, Tomasz Szafrański, Jerzy Michalak, Postępy Nauk Medycznych, 2013

Oceń artykuł:
Ocena:
Brak