REGULAMIN SERWISU FIZJOPLANER.PL


 

 

REGULAMIN SERWISU FIZJOPLANER.PL

znaczek fizjoplaner
 

§1
DEFINICJE I INTERPRETACJA

 

 1. PODMIOTY
  • Użytkownik” oznacza Pacjenta, Rodzica lub Specjalistę;
  • Pacjent” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z Serwisu w szczególności poprzez założenie Konta Pacjenta lub wykupienie Treści cyfrowej;
  • Rodzic” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z Serwisu w szczególności poprzez założenie Konta Rodzica lub wykupienie Treści cyfrowej;
  • Specjalista” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną wykonującą samodzielny zawód medyczny, dysponującą ugruntowaną wiedzą i doświadczeniem w tym przedmiocie, zarejestrowaną w Serwisie, która przedstawia Treści cyfrowe za pośrednictwem Fizjoplaner.pl;
  • „Odbiorca Newslettera” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z usługi zamówienia Newslettera.

 
2. SERWIS INTERNETOWY

  • „Serwis”, „Fizjoplaner.pl”, oznacza polską platformę internetową prowadzoną przez Administratora, dostępną pod adresem www.fizjoplaner.pl, za pomocą której Specjaliści oferują płatny dostęp do Treści cyfrowych – systemów planowania i nadzoru przebiegu rehabilitacji oraz diet lub też monitorowania rozwoju dziecka, a dodatkowo Specjalistom przedstawiają możliwość tworzenia własnych zestawów ćwiczeń, planów żywieniowych, diet; w Serwisie udostępniane są również artykuły i porady oraz możliwość publikowania komentarzy pod tekstami.
  • Administrator” to Maciej Waltrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WaltNet Maciej Waltrowski z siedzibą w Poznaniu (60-572), ul. Szpitalna 26 lok. 4, NIP: 7811646745, REGON: 302163777, e-mail: fizjoplaner@gmail.com, tel. 515350929
  • „Treści cyfrowe”, „Pakiet” oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej na nośniku niematerialnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta; są to systemy umożliwiające korzystanie ze wszystkich udostępnionych funkcjonalności Kont Użytkowników, w tym w szczególności planowanie i nadzór przebiegu rehabilitacji oraz diet za pośrednictwem Konta Pacjenta, system dla Rodzica uprawniający dodatkowo do monitorowania rozwoju dziecka oraz system dla Specjalisty pozwalający na tworzenie planów ćwiczeń, wydruk lub przesłanie ich wiadomością elektroniczną na adres e-mail bądź na Konto danego Pacjenta; dostęp do Treści cyfrowych jest płatny; Treści cyfrowe dostarczane są Użytkownikowi na mocy umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej z Administratorem. W rozumieniu Regulaminu Treścią cyfrową/Pakietem nie jest zestaw ćwiczeń, plan żywieniowy bądź dieta stworzone przez Specjalistę na rzecz konkretnego Pacjenta lub Rodzica. Treści cyfrowe nie posiadają zabezpieczeń DRM, czyli blokujących odtwarzanie treści np. w zależności od położenia geograficznego.
  • Konto Pacjenta” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Użytkownika umożliwiający płatny dostęp do Treści cyfrowych/Pakietów - systemów planowania i nadzoru przebiegu rehabilitacji oraz diet dla Pacjenta. Na Koncie Pacjenta zebrane są także dane Użytkownika oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego transakcjach w Serwisie; dostęp do danych funkcjonalności uzależniony jest od wykupienia odpowiednich Pakietów;
  • Konto Rodzica” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Użytkownika umożliwiający płatny dostęp do Treści cyfrowych - monitorowania rozwoju dziecka poprzez dostęp do: Kalendarza rozwoju, karty rozwoju, pomiarów, zestawów ćwiczeń, diet, na Koncie Rodzica zebrane są także dane Użytkownika oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego transakcjach w Serwisie; dostęp do wszystkich funkcjonalności uzależniony jest od wykupienia odpowiednich Pakietów;
  • „Konto Specjalisty” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Użytkownika umożliwiający płatny dostęp do Treści cyfrowych - pozwalający na tworzenie planów ćwiczeń, wydruk lub przesłanie ich wiadomością elektroniczną na adres e-mail bądź na Konto danego Pacjenta; na Koncie Specjalisty zebrane są także dane Użytkownika oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego transakcjach w Serwisie; dostęp do wszystkich funkcjonalności uzależniony jest od wykupienia odpowiednich Pakietów.

 3. ROZLICZENIA

  • Cena” oznacza całkowitą cenę Treści cyfrowych wyrażoną w złotych polskich nieuwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.
  • „Podmiot realizujący płatność” Wszystkie płatności realizowane w Serwisie dokonywane są za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem PayU.pl – serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.payu.pl prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych opłaconym w całości, świadczącego usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 roku, wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem nr IP1/2012. Wykonywanie transakcji płatniczych za pośrednictwem PayU.pl podlega zasadom opisanym w Regulaminie pojedynczej transakcji płatniczej, zamieszczonego na stronie https://static.payu.com/sites/terms/files/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf

 4. INNE

  • Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; Administrator udostępnia niniejszy Regulamin w formacie .PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • „Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana jest oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;
  • „Facebook” oznacza serwis internetowy o charakterze społecznościowym prowadzony przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem facebook.com;
  • „Google+” oznacza serwis internetowy o charakterze społecznościowym prowadzony przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem plus.google.com;
  • „Twitter” oznacza serwis internetowy o charakterze społecznościowym prowadzony przez Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Ireland, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem twitter.com;
  • „Disqus” oznacza serwis internetowy o charakterze społecznościowym prowadzony przez Disqus, Inc., 301 Howard St, Suite 300 San Francisco, CA 94105 za pośrednictwem strony internetowej pod adresem disqus.com;
  • „YouTube” oznacza serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne umieszczanie i odtwarzanie strumieniowe filmów prowadzony przez Youtube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem youtube.com;
  • Przepisy  o ochronie danych osobowych ”   oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej także jako RODO;
  • „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  • „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  • „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);
  • „Ustawa o działalności leczniczej” ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
  • „Dyrektywa” oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
  • „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 880,1089  z późn. zm. z 2018  poz 650).
  • „Ustawa o podatku od towarów i usług” oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054 t.j.)

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Fizjoplaner.pl jest serwisem o charakterze informacyjnym. Funkcjonuje na zasadzie serwisu tematycznego, służącego poszerzaniu świadomości Użytkowników w zakresie związanym z zagadnieniami fizjoterapii i dietetyki, oferując artykuły oraz porady poświęcone zdrowiu i rehabilitacji, zestawy ćwiczeń, plany żywieniowe, diety, system do planowania i nadzorowania procesu rehabilitacji, system do monitorowania prawidłowego rozwoju dziecka.
 2. Informacje i artykuły dostępne w ramach Serwisu służą jedynie do celów informacyjnych. Treści uzyskane przez Użytkowników z Serwisu nie stanowią usługi lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności leczniczej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści informacyjnych, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.
 3. Zamówienie Treści cyfrowych/Pakietu jest dobrowolne.
 4. Treści cyfrowe/Pakiety nabywane przez Użytkowników oparte są na zasadzie nabycia licencji niewyłącznej w rozumieniu Prawa autorskiego. Po zamówieniu Użytkownik ma możliwość skorzystania z Treści cyfrowych/Pakietów.
 5. W celu dostarczenia Użytkownikowi zamówionego Pakietu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Kontakt z Administratorem jest możliwy przede wszystkim od pn. do pt. w godzinach 11:00-15:00 za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonu – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.
 7. W celu wykonania świadczenia Administrator będzie kontaktował się z Użytkownikiem za pomocą udostępnionego mu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej.
 8. Główne cechy świadczenia są określone w opisie danej Treści cyfrowej/Pakietu.
 9. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu w wersji online i Usług wymagany jest:
  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 26.0 lub nowszej albo Chrome w wersji 32 lub nowszej;
  • włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  • włączona obsługa JavaSript w przeglądarce;
  • program Adobe Acrobat lub inny odczytujący pliki w formacie .pdf;
  • systemowa przeglądarka obrazów - plików w formacie jpg.
 10. Żadne z otrzymanych Treści cyfrowych nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego.
 11. W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie należy zaakceptować niniejszy Regulamin.
 12. W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia zamówionych usług drogą elektroniczną zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl przepisów o ochronie danych osobowych.
 13. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 14. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania; szczegółowe informacja dotyczące prawa użytkowników zamieszczone są w zakładce „Polityka Prywatności”
 15. Żaden Pakiet ani fragment publikacji umieszczonej na portalu www.fizjoplaner.pl nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż wynikające z zawartej umowy, w szczególności nie może być: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, w Internecie, bez zgody Administratora.
 16. Dozwolone jest korzystanie z publikacji Serwisu wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej umowy.
 17. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
 18. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Usług dostępnych w Serwisie, w szczególności zobowiązuje się do:
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej bądź dobra osobiste osób trzecich;
 • niepublikowania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem (obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż) lub naruszających chronione tym prawem dobra osób trzecich;
 • niewykorzystywania Serwisu do sprzedaży towarów lub usług sprzecznych z prawem (obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż);
 • nieumieszczania w Serwisie informacji wprowadzających w błąd co do autentyczności jak i pochodzenia towarów lub usług;
 • niewykorzystywania Serwisu sposób sprzeczny z prawem (obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż) bądź dobrymi obyczajami, a także naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
 • nierozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
 • nieumieszczania w Serwisie jakichkolwiek plików mających na celu rozszerzać bądź uszczuplać jej funkcjonalności albo jej wygląd, jeżeli pliki te nie zostały udostępnione bądź sprzedane przez Administratora;
 • nieumieszczania linków do zainfekowanych stron internetowych albo stron, których tematyka jest sprzeczna z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż;
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez umyślne umieszczanie złośliwego kodu bądź zainfekowanych plików.
 • wykorzystywania Serwisu i jego zasobów w granicach prawa oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.
19. W zakładce „Szukaj specjalisty” Fizjoplaner.pl umożliwia wybór specjalisty po wybranych przez Użytkownika kryteriach wyszukiwania. Fizjoplaner jest zintegrowany z serwisem medimap.pl, w skutek czego wyniki wyszukiwania przedstawione są na portalu medimap.pl. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tym portalu, zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Fizjoplaner.pl

20. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na portalach Facebook, Google+, Twitter, Disqus

21. YouTube zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Fizjoplaner.pl.

22. W przypadku połączenia się z Serwisem za pośrednictwem Facebooka, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Facebooka w ten sposób, że przenoszone są na serwery Facebooka dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Facebooka znaleźć można w polityce prywatności Facebooka (aktualny adres internetowy to http://www.facebook.com/about/privacy/). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka.

23. W przypadku połączenia się z Serwisem za pośrednictwem Google+, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z usługą Google+, a w konsekwencji z serwerami Google w ten sposób, że przenoszone są na serwery Google dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Google znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/?fg=1). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Google może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Google.

24. W przypadku połączenia się z Serwisem za pośrednictwem Twittera, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Twittera w ten sposób, że przenoszone są na serwery Twittera dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Twittera znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to https://twitter.com/privacy). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Twitter może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Twittera

25. W przypadku połączenia się z Serwisem za pośrednictwem Disqus, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z Disqus, a w konsekwencji z serwerami Disqus w ten sposób, że przenoszone są na serwery Disqus dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Disqus znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Disqus może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Disqus.

26. W przypadku korzystania z porad video umieszczonych na portalu YouTube, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem z portalem YouTube, a w konsekwencji z jego serwerami (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez YouTube znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. YouTube może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez YouTube.
§3
INTERAKCJA Z FACEBOOKIEM
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Facebooku, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Facebooku. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Facebooku, tj. udostępnienia, dodania komentarza lub „polubienia” jednego z materiałów Serwisu, który podlega tej funkcji, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Facebooka zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na Facebooku, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Facebooku, będzie ona widoczna zarówno dla innych użytkowników Serwisu jak i na stronie użytkownika na portalu Facebook.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności Facebooka wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu Facebook.
§4
INTERAKCJA Z GOOGLE+
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Google+, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Google+. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Google+, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Google+ zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na Google+, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Google.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Google+, będzie ona widoczna zarówno dla innych użytkowników Serwisu jak i na stronie użytkownika na portalu Google+.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności Google+ wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu Google+.
§5
INTERAKCJA Z TWITTER
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Twitterze, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Twitterze. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Twitterze, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Twittera zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na Twitterze, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Twitter.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Twitterze będzie ona widoczna zarówno dla innych użytkowników Serwisu jak i na stronie użytkownika na portalu Twitter.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności Twittera wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu Twitter.
§6
INTERAKCJA Z DISQUS
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Disqus, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Disqus. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Disqus, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Disqus zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na Disqus, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Disqus.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Disqus będzie ona widoczna zarówno dla innych użytkowników Serwisu jak i na stronie użytkownika na portalu Disqus.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności Disqus wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu Disqus.
§7
INTERAKCJA Z YOUTUBE
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na YouTube, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na YouTube. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na YouTube, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do YouTube zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na YouTube, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy YouTube.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na YouTube będzie ona widoczna na stronie użytkownika na portalu YouTube, zgodnie z funkcjonalnościami tego portalu.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności YouTube wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu YouTube.

 

§8
KONTO PACJENTA

 

 1. REJESTRACJA KONTA PACJENTA
  • W celu zarejestrowania Konta Pacjenta w Serwisie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „System dla Pacjenta”, a następnie „Załóż konto” pod adresem http://pacjent.fizjoplaner.pl/registration uzupełniając puste pola formularza: adres email, potwierdź adres email, hasło, powtórz hasło. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj”.
  • W celu rejestracji konta Pacjenta należy zaakceptować niniejszy Regulamin.
  • W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia zamówionych usług drogą elektroniczną, polegających na rejestracji Konta Użytkownika oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności Konta zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Rejestracja Konta jest dozwolona dla osób pełnoletnich.
  • Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
  • Następnie zostanie przesłana na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość o konieczności potwierdzenia aktywacji konta w Serwisie poprzez uruchomienie linka aktywacyjnego.
  • Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
  • Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość uzupełnienia profilu poprzez wypełnienie pól formularza: imię, nazwisko, dostępnych w zakładce „Ustawienia”. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz zmiany”.
  • Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: fizjoplaner@gmail.com o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia konta.
  • Serwis oferuje możliwość uproszczonej rejestracji Konta poprzez korzystanie z Serwisu za pośrednictwem konta założonego na Facebooku. W tym celu należy uruchomić link „Logowanie Facebook”, a następnie wprowadzić wszystkie wymagane dane autoryzacyjne bezpośrednio w okienku popup wygenerowanym z połączenia z Facebookiem. Jeżeli w ramach korzystania z usługi Facebooka osoba dokonująca rejestracji złoży wszelkie oświadczenia woli niezbędne dla przekazania przez podmiot świadczący usługę Facebook Connect jej danych wymaganych dla założenia Konta i zaakceptuje brzmienie Regulaminu, a oświadczenia te wraz z danymi wymaganymi do założenia Konta dotrą do Administratora, Konto zostanie założone.
  • Serwis oferuje możliwość uproszczonej rejestracji Konta poprzez korzystanie z Serwisu za pośrednictwem konta założonego na Google+. W tym celu należy uruchomić link „Logowanie Google+”, a następnie wprowadzić wszystkie wymagane dane autoryzacyjne bezpośrednio w okienku popup wygenerowanym z połączenia z Google. Jeżeli w ramach korzystania z usługi Google+ osoba dokonująca rejestracji złoży wszelkie oświadczenia woli niezbędne dla przekazania przez podmiot świadczący usługę Google+ jej danych wymaganych dla założenia Konta i zaakceptuje brzmienie Regulaminu, a oświadczenia te wraz z danymi wymaganymi do założenia Konta dotrą do Administratora, Konto zostanie założone.

 2. REJESTRACJA KONTA RODZICA

 • W celu zarejestrowania Konta Rodzica w Serwisie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „System dla Rodzica”, a następnie „Załóż konto” pod adresem http://rodzic.fizjoplaner.pl/registration uzupełniając puste pola formularza: adres email, potwierdź adres email, hasło, powtórz hasło. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj”.
 • W celu rejestracji konta Rodzica należy zaakceptować niniejszy Regulamin.
 • W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia zamówionych usług drogą elektroniczną, polegających na rejestracji Konta Użytkownika oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności Konta zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Rejestracja Konta jest dozwolona dla osób pełnoletnich.
 • Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 • Następnie zostanie przesłana na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość o konieczności potwierdzenia aktywacji konta w Serwisie poprzez uruchomienie linka aktywacyjnego.
 • Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 • Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość uzupełnienia profilu poprzez wypełnienie pól formularza: imię, nazwisko, dostępnych w zakładce „Ustawienia”. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz zmiany”.
 • Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: fizjoplaner@gmail.com o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia konta.
 • Serwis oferuje możliwość uproszczonej rejestracji Konta poprzez korzystanie z Serwisu za pośrednictwem konta założonego na Facebooku. W tym celu należy uruchomić link „Logowanie Facebook”, a następnie wprowadzić wszystkie wymagane dane autoryzacyjne bezpośrednio w okienku popup wygenerowanym z połączenia z Facebookiem. Jeżeli w ramach korzystania z usługi Facebooka osoba dokonująca rejestracji złoży wszelkie oświadczenia woli niezbędne dla przekazania przez podmiot świadczący usługę Facebook Connect jej danych wymaganych dla założenia Konta i zaakceptuje brzmienie Regulaminu, a oświadczenia te wraz z danymi wymaganymi do założenia Konta dotrą do Administratora, Konto zostanie założone.
 • Serwis oferuje możliwość uproszczonej rejestracji Konta poprzez korzystanie z Serwisu za pośrednictwem konta założonego na Google+. W tym celu należy uruchomić link „Logowanie Google+”, a następnie wprowadzić wszystkie wymagane dane autoryzacyjne bezpośrednio w okienku popup wygenerowanym z połączenia z Google. Jeżeli w ramach korzystania z usługi Google+ osoba dokonująca rejestracji złoży wszelkie oświadczenia woli niezbędne dla przekazania przez podmiot świadczący usługę Google+ jej danych wymaganych dla założenia Konta i zaakceptuje brzmienie Regulaminu, a oświadczenia te wraz z danymi wymaganymi do założenia Konta dotrą do Administratora, Konto zostanie założone.

 3. REJESTRACJA KONTA SPECJALISTY

 • W celu zarejestrowania Konta Specjalisty w Serwisie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „System dla Specjalisty”, a następnie „Załóż konto” pod adresem http://specjalista.fizjoplaner.pl/registration uzupełniając puste pola formularza: imię, nazwisko, nip, adres email, potwierdź adres email, hasło, powtórz hasło oraz opcjonalnie podając nazwę firmy i jej adres oraz wybierając odpowiedni Pakiet. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj”.
 • W celu rejestracji konta Specjalisty należy zaakceptować niniejszy Regulamin.
 • W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia zamówionych usług drogą elektroniczną, polegających na rejestracji Konta Użytkownika oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności Konta zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Rejestracja Konta jest dozwolona dla osób pełnoletnich.
  • Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
  • Następnie zostanie przesłana na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość o konieczności potwierdzenia aktywacji konta w Serwisie poprzez uruchomienie linka aktywacyjnego.
 • Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 • Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość uzupełnienia profilu poprzez wypełnienie pól formularza: imię, nazwisko, dostępnych w zakładce „Ustawienia”. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz zmiany”.
 • Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: fizjoplaner@gmail.com o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia konta.
 • Serwis oferuje możliwość uproszczonej rejestracji Konta poprzez korzystanie z Serwisu za pośrednictwem konta założonego na Facebooku. W tym celu należy uruchomić link „Logowanie Facebook”, a następnie

 

§9
SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH KONT

 

 1. KONTO PACJENTA
 • W ramach Konta Pacjenta Użytkownik może korzystać z odpłatnego Pakietu System dla Pacjenta oferującego szereg funkcjonalności, których celem jest monitorowanie własnego zdrowia, wdrożenie i nadzór nad programem rehabilitacyjnym, planem dietetycznym oraz kontrola pomiarów ciała. Opłata za System dla Pacjenta jest jednorazowa, zaś korzystanie z tego Pakietu jest nieograniczone czasowo.
 • Konto dla Pacjenta oferuje następujące funkcjonalności:
  • Kalendarz Pacjenta, gdzie istnieje możliwość przypięcia do danego dnia notatki z zapiskami oraz pomiarami ciała. W przypadku wykupienia Pakietu System dla Pacjenta istnieje możliwość również zaznaczenia w Kalendarzu harmonogramu ćwiczeń oraz harmonogramu diety czy też planu żywienia.
  • W zakładce „Pomiary” istnieje możliwość analizy wpisywanych tam regularnie pomiarów, tj. waga, wzrost, poziom cukru we krwi. Wykupienie Pakietu System dla Pacjenta pozwala również na odpłatne dodawanie wskaźników innych, aniżeli zaproponowane przez Serwis, które pozwalają na monitorowanie dowolnej, pozwalającej się zmierzyć cechy. W ramach Pakietu System dla Pacjenta Pacjent może korzystać z odpowiadających mu opcji monitorowania stanu zdrowia, takich jak:
 • monitorowanie zdjęciowe;
 • dodawanie własnych znaczników pomiarowych;
 • przypomnienia mailowe o częstotliwości wykonywania pomiarów.
  • Za pośrednictwem zakładki „Żywienie” System dla Pacjenta oferuje również korzystanie z Pakietu „Jadłospis” poprzez ustawienie celu jadłospisu oraz opcjonalnie możliwości zamiany posiłków na własne. Pacjent, po wykupieniu tego Pakietu otrzymuje możliwość korzystania z zaproponowanego mu jadłospisu po wykonanym teście. Pacjent może mieć jeden aktywny jadłospis, łączenie kilku jadłospisów jest niemożliwe.
 • Aktywacja Pakietu System dla Pacjenta następuje po dokonaniu przez Pacjenta uprzedniej opłaty w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem, za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność.
 • W ramach Konta Pacjenta Serwis oferuje również zakładkę “Ćwiczenia”, za pośrednictwem której Pacjent rozwiązuje test odpowiedni do problemu, z którym się boryka. W ostatnim kroku przed wyświetleniem zestawu Serwis wymaga zakupu Pakietu „Opłata za zestaw ćwiczeń w ramach Konta Pacjenta”. Pakiet ten oznacza odpłatną usługę świadczoną w ramach jednego Konta Pacjenta, za pośrednictwem którego Pacjent, po wykupieniu tego Pakietu, otrzymuje możliwość korzystania z zaproponowanego mu zestawu ćwiczeń po wykonanym teście. Cena tego pakietu wynosi 18,50 (słownie: osiemnaście pięćdziesiąt) złotych brutto. Aktywacja Pakietu następuje po dokonaniu przez Pacjenta uprzedniej opłaty w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem, tj. za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność. Pacjent może mieć jeden aktywny zestaw ćwiczeń, łączenie kilku zestawów jest niemożliwe.
 • Za pośrednictwem zakładki „Żywienie” Konto Pacjenta oferuje również odpłatne korzystanie z Pakietu „Dieta” - po przeprowadzeniu testu Pacjent rozwiązuje test doboru diety odpowiedniej do problemu żywieniowego, z którym się boryka. W ostatnim kroku przed wyświetleniem zestawu Serwis wymaga zakupu Pakietu „Opłata za dietę w otrzymywaną po teście on-line”. Pakiet ten oznacza odpłatną usługę świadczoną w ramach jednego Konta Pacjenta, za pośrednictwem którego Pacjent, po wykupieniu tego Pakietu, otrzymuje możliwość korzystania z zaproponowanej mu diety po wykonanym teście. Cena tego pakietu wynosi 18,50 (słownie: osiemnaście pięćdziesiąt) złotych brutto; aktywacja Pakietu następuje po dokonaniu przez Pacjenta uprzedniej opłaty w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem, tj. za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność. Pacjent może mieć jedną aktywną dietę, łączenie kilku diet jest niemożliwe.

 2. KONTO RODZICA

 • Po zalogowaniu się, Rodzic ma możliwość dodania do swojego profilu kilkorga dzieci. Informacje dotyczące każdego z nich znajdują się w osobnych zakładkach.
 • Serwis oferuje odpłatne korzystanie z Pakietu System dla Rodzica. Pakiet ten oznacza odpłatną usługę świadczoną przez okres 365 dni dla jednego dziecka w ramach jednego Konta Rodzica, za pośrednictwem którego Rodzic, po wykupieniu tego Pakietu, otrzymuje możliwość korzystania z wielu funkcjonalności Konta Rodzica:
  • w ramach korzystania z „Karty dziecka” Rodzic powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące danego dziecka (w wieku od 0 do 5 lat), przeprowadzać testy rozwojowe zarekomendowane mu przez Serwis, odpowiednie dla aktualnego wieku dziecka i wpisać ich wyniki, w celu monitorowania prawidłowego rozwoju dziecka według norm przewidzianych dla dziecka w danym wieku. Na podstawie algorytmu, u podstaw którego leżą opracowane standardy rozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat, Rodzic zostaje powiadomiony o normie konkretnego elementu rozwoju dla aktualnego wieku dziecka. W ramach tej funkcjonalności pytania pojawiają się wraz z osiągnięciem odpowiedniego zakresu wieku przez dane dziecko. Rodzic, ustawiając datę urodzin dziecka w Serwisie, będzie w odpowiednim momencie powiadamiany konkretnym pytaniem na temat jego zdrowia i rozwoju. W przypadku, gdy Rodzic nie potwierdzi pojawienia się danej cechy rozwojowej u dziecka do zakończenia określonego czasu, w którym przewidziane jest pojawienie się tej cechy, Serwis wyśle ostrzeżenie oraz zalecenie co zrobić w takim przypadku. Dodatkowo w Serwisie będą gromadzone informacje, kiedy pojawienie się danej cechy rozwojowej dziecka zostało potwierdzone przez Rodzica. Rodzic może prowadzić jedną Kartę dziecka dla jednego dziecka.
  • W ramach funkcjonalności „Kalendarz rozwoju” Rodzic otrzymuje informacje o datach rekomendowanych szczepień (naliczanych od daty urodzin danego dziecka) oraz jego urodzinach. Dodatkowo może zaznaczać dla każdego dziecka daty wizyt u lekarza oraz wpisywać notatki. Dodatkowo istnieje możliwość również zaznaczenia w Kalendarzu harmonogramu ćwiczeń oraz harmonogramu diety czy też planu żywienia.
  • System dla Rodzica pozwala również na dodawanie wskaźników, które pozwalają na monitorowanie dowolnej cechy dziecka w ramach funkcjonalności „Monitorowanie rozwoju dziecka”. Istnieje możliwość porównania ich ze średnią pochodzącą z anonimowych innych profili lub normą. W ramach jednego Konta Rodzica ma możliwość korzystania przez cały okres trwania Pakietu z następujących funkcjonalności dla jednego dziecka:
 • monitorowanie zdjęciowe;
 • dodawanie własnych znaczników pomiarowych;
 • przypomnienia mailowe o częstotliwości wykonywania pomiarów.
  • Za pośrednictwem zakładki „Żywienie” System dla Rodzica oferuje również korzystanie z zakładki „Jadłospis” poprzez ustawienie celu jadłospisu oraz opcjonalnie możliwości zamiany posiłków na własne. Pakiet ten oznacza odpłatną usługę świadczoną przez okres 365 dni dla jednego dziecka w ramach jednego Konta Rodzica, za pośrednictwem którego Rodzic otrzymuje możliwość korzystania z zaproponowanego mu jadłospisu po wykonanym teście. Rodzic może mieć jeden aktywny jadłospis dla jednego dziecka, łączenie kilku jadłospisów jest niemożliwe.
 • Aktywacja Pakietu następuje po dokonaniu przez Rodzica uprzedniej opłaty w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem, tj. za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność.
 • Za pośrednictwem Konta Rodzica istnieje również zakładka “Ćwiczenia”, w ramach której Rodzic rozwiązuje test odpowiedni do problemu, z którym boryka się dziecko. W ostatnim kroku przed wyświetleniem zestawu Serwis wymaga zakupu Pakietu „Opłata za zestaw ćwiczeń w ramach Konta Rodzica”. Pakiet ten oznacza odpłatną usługę dla jednego dziecka w ramach jednego Konta Rodzica, za pośrednictwem którego Rodzic, po wykupieniu tego Pakietu, otrzymuje możliwość korzystania z zaproponowanego mu zestawu ćwiczeń po wykonanym teście. Cena tego pakietu wynosi 18,50 (słownie: osiemnaście pięćdziesiąt) złotych brutto; aktywacja Pakietu następuje po dokonaniu przez Rodzica uprzedniej opłaty w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem, tj. za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność. Rodzic może mieć jeden aktywny zestaw ćwiczeń dla jednego dziecka, łączenie kilku zestawów jest niemożliwe.
 • Za pośrednictwem zakładki „Żywienie” Konto Rodzica oferuje również odpłatne korzystanie z Pakietu „Dieta” - po przeprowadzeniu testu Rodzic rozwiązuje test doboru diety odpowiedniej do problemu żywieniowego, z którym boryka się dziecko. W ostatnim kroku przed wyświetleniem zestawu Serwis wymaga zakupu Pakietu „Opłata za wynik testu – dietę w ramach Konta Rodzica”. Pakiet ten oznacza odpłatną usługę świadczoną dla jednego dziecka w ramach jednego Konta Rodzica, za pośrednictwem którego Rodzic, po wykupieniu tego Pakietu, otrzymuje możliwość korzystania z zaproponowanej mu diety po wykonanym teście. Cena tego pakietu wynosi 18,50 (słownie: osiemnaście pięćdziesiąt) złotych brutto; aktywacja Pakietu następuje po dokonaniu przez Rodzica uprzedniej opłaty w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem, tj. za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność. Rodzic może mieć jedną aktywną dietę dla jednego dziecka, zaś łączenie kilku diet jest niemożliwe.

 3. KONTO SPECJALISTY

 • Serwis przewiduje „Pakiety standardowe dla Specjalisty” oznaczające odpłatną usługę świadczoną w ramach Konta Specjalisty, za pośrednictwem którego Specjalista, po wykupieniu stosownego Pakietu, ma możliwość korzystania z zaawansowanych kategorii ćwiczeń, w celu stworzenia zestawów ćwiczeń, oraz z wszystkich produktów żywieniowych szczegółowo opisanych pod względem ich kaloryczności, indeksu glikemicznego, zawartości białka, węglowodanów i tłuszczy w 100 gramach danego produktu.
 • Pakiety standardowe dla Specjalisty są zróżnicowane pod względem czasookresu ich trwania oraz ilości Kont Specjalisty, dla których są wykupywane, tj.:
 • Pakiet standardowy dla 1 Specjalisty (dotyczy maksymalnie jednego Konta Specjalisty):

- na okres 1 miesiąca w cenie 20 (słownie: dwadzieścia) złotych brutto;

- na okres 3 miesięcy w cenie 54 (słownie: pięćdziesiąt cztery) złote brutto;

- na okres 6 miesięcy w cenie 96 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) złotych brutto;

- na okres 12 miesięcy w cenie 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) złotych brutto;

 • Pakiet standardowy dla 2 Specjalistów (dotyczy maksymalnie dwóch Kont Specjalistów):

- na okres 1 miesiąca w cenie 30 (słownie: trzydzieści) złotych brutto;

- na okres 3 miesięcy w cenie 81 (słownie: osiemdziesiąt jeden) złotych brutto;

- na okres 6 miesięcy w cenie 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) złote brutto;

- na okres 12 miesięcy w cenie 252 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa) złote brutto;

 • Pakiet standardowy dla 3 Specjalistów (dotyczy maksymalnie trzech Kont Specjalistów):

- na okres 1 miesiąca w cenie 40 (słownie: czterdzieści) złotych brutto;

- na okres 3 miesięcy w cenie 108 (słownie: sto osiem) złotych brutto;

- na okres 6 miesięcy w cenie 192 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa) złote brutto;

- na okres 12 miesięcy w cenie 336 (słownie: trzysta trzydzieści sześć) złotych brutto;

 • Pakiet standardowy dla 4 Specjalistów (dotyczy maksymalnie czterech Kont Specjalistów):

- na okres 1 miesiąca w cenie 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych brutto;

- na okres 3 miesięcy w cenie 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) złotych brutto;

- na okres 6 miesięcy w cenie 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych brutto;

- na okres 12 miesięcy w cenie 420 (słownie: czterysta dwadzieścia) złotych brutto;

 • Pakiet standardowy dla od 5 do 8 Specjalistów (dotyczy maksymalnie ośmiu Kont Specjalistów):

- na okres 1 miesiąca w cenie 60 (słownie: sześćdziesiąt) złotych brutto;

- na okres 3 miesięcy w cenie 162 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa) złote brutto;

- na okres 6 miesięcy w cenie 288 (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych brutto;

- na okres 12 miesięcy w cenie 504 (słownie: pięćset cztery) złote brutto;

 

 • Pakiet standardowy dla od 9 do 15 Specjalistów (dotyczy maksymalnie piętnastu Kont Specjalistów):

- na okres 1 miesiąca w cenie 80 (słownie: osiemdziesiąt) złotych brutto

- na okres 3 miesięcy w cenie 216 (słownie: dwieście szesnaście) złotych brutto;

- na okres 6 miesięcy w cenie 384 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery) złote brutto;

- na okres 12 miesięcy w cenie 672 (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa) złote brutto;

 • Pakiet standardowy dla 16 i więcej Specjalistów – cena na wybrany okres czasu ustalana jest indywidualnie z Administratorem.
 • Aktywacja Pakietu następuje po dokonaniu przez Specjalistę uprzedniej opłaty w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem, tj. za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność.
 • Specjalista, tworząc zestawy ćwiczeń, diety, posiłki lub jadłospisy na rzecz Pacjentów, potwierdza, że nie narusza swoim działaniem majątkowych praw autorskich.

§10
NABYCIE PAKIETU
 1. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta Użytkownika Użytkownik wybiera Treść cyfrową/Pakiet, co zatwierdza kliknięciem w przycisk „Zamawiam”. Wówczas zostaje przekierowany na stronę z potwierdzeniem zamówienia, zawierającą:
  • szczegółowe dane Treści cyfrowych/Pakietu, w tym w zakresie informację określającą zakres licencji, w tym w szczególności o możliwość drukowania i kopiowania Treści cyfrowych.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostaje przekierowany na stronę płatności PayU.
 3. Użytkownik realizuje płatność zgodnie z Regulaminem Podmiotu realizującego płatność.
 4. Po poprawnym zakończeniu płatności w serwisie PayU oraz otrzymaniu przez Administratora od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje na wskazany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie transakcji.
 5. W przypadku wyrażenia zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzenia przyjęcia do wiadomości, że w związku z tym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, termin aktywowania abonamentu wynosi 24 godziny od dnia dokonania zapłaty przez Użytkownika.
 6. W przypadku braku wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz braku potwierdzenia przyjęcia do wiadomości, że w związku z tym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, termin aktywowania abonamentu wynosi 14 dni od dnia dokonania zapłaty przez Użytkownika.
 7. Pakiet opłacany jest przez Użytkownika z góry, zgodnie z wykupioną opcją jego trwania.

 

§11
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do nabycia Pakietu poprzez zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia Konsument, może odstąpić od Umowy dostarczenia Treści cyfrowych bez podawania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, za pomocą wiadomości elektronicznej skierowanej do Administratora na adres fizjoplaner@gmail.com, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Administrator zwróci Użytkownikowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Użytkownika należność za Pakiet.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do nabycia Pakietu poprzez zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta)
 3. W przypadku, gdy Użytkownik jest Przedsiębiorcą zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 §12
REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje do Administratora, w szczególności w przypadku, gdy:
  • zamówiony Pakiet okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
  • w ciągu 2 (słownie: dwóch) godzin od dokonania zapłaty za Pakiet nie zostanie mu udostępniona możliwość skorzystania z niego.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres fizjoplaner@gmail.com lub pisemnej wysłanej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co dane Użytkownika, pod którymi występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych.
 4. Użytkownik będący przedsiębiorcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady Pakietu ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Administratorowi za nabycie danego Pakietu.

§13
NEWSLETTER
 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny w formularzu zamieszczonym na stronie głównej Fizjoplaner.pl zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
 2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Odbiorca Newslettera może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: fizjoplaner@gmail.com o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§14
ZMIANY REGULAMINU
 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji Konta Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Użytkownika ulegnie zamknięciu
  z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania Umów. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2016
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia poru dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej WaltNet Maciej Waltrowski, pod którym można się ze Sprzedającym skontaktować to fizjoplaner@gmail.com.
 3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: fizjoplaner@gmail.com.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część i zamieszczona jest w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie www.fizjoplaner.pl .
 7. Mapa strony sitemap.xml

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostarczenia treści cyfrowych w postaci: __________

-   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-   Adres konsumenta(-ów)

-   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-   Data