Polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fizjoplaner.pl


znaczek fizjoplaner

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fizjoplaner.pl jako jego integralna część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych Klientów, Użytkowników oraz odbiorców Newslettera.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest Maciej Waltrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WaltNet Maciej Waltrowski z siedzibą w Poznaniu (60-572), ul. Szpitalna 26 lok. 4, NIP: 7811646745, REGON: 302163777, e-mail: fizjoplaner@gmail.com.
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Wobec stosownych danych osobowych przekazywanych Administratorowi zachowywane są zasady przestrzegania tajemnicy lekarskiej.
 4. Dane zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika, którego dotyczą poprzez wypełnienie dostępnych w Serwisie formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.
 5. Podanie prawdziwych danych osobowych wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 6. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników, tj. aktualny i czynny adres email, imiona i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, ulicę, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, numer telefonu, faksu oraz numer telefonu komórkowego, datę urodzenia, również numer NIP, numer PESEL, miejsce pracy, zawód, a w uzasadnionych celem wypadkach dane o stanie zdrowia i nałogach – z zachowaniem procedury wskazanej w obowiązujących przepisach prawa, za ich zgodą.
 7. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego adresu email.
 8. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane w celu obsługi i realizacji zamówienia.
 9. Dane osobowe Użytkowników, którzy zamówili Newsletter są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Dane użytkowników, którzy zarejestrowali konto w Serwisie, Klientów, którzy zamówili Pakiet lub zamówili Newsletter, są przetwarzane za ich zgodą.
 11. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 12. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 13. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją zamówień zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 14. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: fizjoplaner@gmail.com.
 15. Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 16. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 17. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 18. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator Serwisu.
 19. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.
 20. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
 21. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 22. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie fizjoplaner.pl w celu informacyjnym.