Polityka prywatności www.fizjoplaner.pl


znaczek fizjoplaner

Niniejsza Polityka Prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu serwisu  internetowego dostępnego pod adresem www.fizjoplaner.pl  jako jego integralna część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych osobowych  Użytkowników serwisu oraz odbiorców Newslettera.

 

 1. Informacje ogólne.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz Odbiorców Newslettera   przetwarzane są w serwisie www.fizjoplaner.pl zgodnie z  wymogami  i przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 

 1. Administrator danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych jest Maciej Waltrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WaltNet Maciej Waltrowski z siedzibą w Poznaniu (60-572), ul. Szpitalna 26 lok. 4, NIP: 7811646745, REGON: 302163777 (dalej jako Administrator).
W  sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie  się kontaktować:
-  e-mail na adres: fizjoplaner@gmail.com
- korespondencyjnie na adres: WaltNet Maciej Waltrowski 60-572  Poznań ul.Szpitalna 26/4.
Dane osobowe przekazywane Administratorowi są  przechowywane zgodnie z obowiązującymi procedurami RODO.

 1. Cel i  podstawa przetwarzania danych.
 Dane zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika, którego dotyczą poprzez wypełnienie dostępnych na stronie  formularzy rejestracyjnych,  formularza zamówienia  informacji Newsletter, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.
Podanie prawdziwych danych osobowych wymienionych w Regulaminie Serwisu jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu bądź usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Dane Użytkowników, którzy zarejestrowali konto w Serwisie, którzy zamówili Pakiet lub zamówili Newsletter, są przetwarzane za ich zgodą.
Państwa  dane obejmujące: aktualny i czynny adres email, imię  i nazwisko, ulicę, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, numer telefonu, datę urodzenia, adres IP  a w uzasadnionych celem wypadkach również podane dobrowolnie i za zgodą Użytkownika  dane dotyczące wagi i wzrostu użytkownika, przetwarzamy w celu:
a)  obsługi i realizacji zamówienia oraz  udostępniania artykułów, porad i innych treści o charakterze informacyjnym . Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy.  
b) w zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one  przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości a podstawą prawną przetwarzania stanowi  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
c) wysyłki  informacji  marketingowych  ( newsletter) oraz   w celu oferowania  bezpośrednio (marketing bezpośredni) Treści Cyfrowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa  zgody.
 
Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony  i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 1. Kto może mieć dostęp do danych osobowych?
W ramach obsługi serwisu   dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie  upoważnieni pracownicy . Dostęp do Państwa danych osobowych mają również  nasi partnerzy, z którymi współpracujemy  umownie  takie jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne,   dostawca usług hostingowych oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne. 
Administrator  w   żadnym przypadku nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

 1. Jak długo przechowujemy dane?

Administrator   będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do realizacji zamówionych usług i  spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo  już korzystania z usług serwisu.  W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej . Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych dokonywanego  przed  jej wycofaniem.

 1. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
  Nie, nie  przekazujemy  Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Polityka bezpieczeństwa - jak chronimy Państwa dane.
Szanujemy Państwa  prawo do ochrony  prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail  jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy w serwisie www.fizjoplaner.pl używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 
Dane osobowe podawane w formularzu na stronie, jak również w korespondencji e-mail   są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez RODO a w szczególności:
a) Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowy- wane są  dane osobowe  posiadają  szereg  zabezpieczeń obejmujących  m.in.   zabezpieczenie urządzeń   w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych,   stosowanie haseł zabezpieczenia ,  stosowanie  licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapór  sieciowych,  stosowanie  licencjonowanych ,   systemów operacyjnych oraz oprogramowania  do obsługi poczty elektronicznej, zabezpieczenie  komputerów przed niepowołanym podglądem  ekranu przez  osoby  nieuprawnione  ( polityka czystego ekranu); 
b)  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora  albo podmioty przetwarzające, które  dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez    Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.
 
Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Waszych danych?
W związku z przetwarzaniem przez nas  Państwa danych osobowych, przysługuje  Wam prawo do:
1)    dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
2)    żądania Sprostowania (poprawienia) danych;
3)    żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
4)    Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
5)    Przeniesienia danych do innego administratora.
6)  cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: fizjoplaner@gmail.com lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 2.
W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).
 
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych.
  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do  zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. Czy  dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Nie  profilujemy  Państwa  danych osobowych ani  nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji  dotyczących Państwa preferencji   na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.


11. Polityka cookies
Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.
Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania ze strony  a  dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań
Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym  uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie  na stronie www.fizjoplaner.pl