Kim jest masażysta?

Data ostatniej aktualizacji:
Polub portal
Kim jest masażysta?

Kim właściwie jest masażysta? Jakie ma kompetencje zawodowe a jakie obowiązki wynikające z regulacji prawnych? Często spotkać się można z opinią, iż masażysta, fizjoterapeuta i rehabilitant to dokładnie to samo, co nie jest prawdą. Zawód masażysty jest zawodem regulowanym co sprawia, iż wykonywanie zawodu masażysty możliwe jest tylko po spełnieniu określonych przepisów prawnych.

W dzisiejszym artykule poruszymy tematykę kształcenia zawodowego, możliwości wykonywania zawodu, a także charakterystyki pracy masażysty.

 

Definicja, czyli kim jest masażysta?

Masażysta to osoba wykonująca masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej. Zaliczany jest do średniego personelu medycznego, który w ramach wykonywanej pracy może być członkiem zespołu rehabilitacyjnego lub prowadzić indywidualną praktykę.

Masażystą mianuje się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (dyplom technika masażysty), które gwarantują bezpieczeństwo pacjentów. Masażysta leczy poprzez masaż, dlatego wymagana jest biegła znajomość anatomii i fizjologii człowieka. Wpływanie na tkanki miękkie ustroju, ale także na układ krążenia, układ nerwowy czy narządy wewnętrzne wymaga rozumienia procesów jakie zachodzą w organizmie człowieka.


Kształcenie zawodowe – masażysta

Do wykonywania zawodu masażysty uprawniona jest osoba, która spełnia odpowiednie wymagania kwalifikacyjne:

 • posiada dyplom potwierdzający ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta
 • nie posiada dyplomu potwierdzającego spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, ale przedstawiła:
  • dokumenty potwierdzające, że program kształcenia lub szkolenia odbytego przez wnioskodawcę odpowiada programowi kształcenia lub szkolenia w danym zawodzie medycznym,
  • inne dokumenty potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności właściwych dla danego zawodu oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zadań zawodowych, co najmniej przez 2 lata w czasie odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku wykonywania w niepełnym wymiarze czasu pracy, w okresie ostatnich 10 lat

- i uzyskała, na ich podstawie, decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu kwalifikacji w danym zawodzie medycznym.

kurs masażu

W wyniku kształcenia zawodowego technik masażysta powinien posiadać następujące umiejętności oraz wiedzę:

1) korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;

2) nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem;

3) wyjaśniać zasady i techniki podstawowych metod masażu;

4) wyjaśniać wpływ fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;

5) wykonywać masaż klasyczny w profilaktyce i leczeniu;

6) wykrywać i usuwać za pomocą masażu segmentarnego zmiany odruchowe w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych;

7) stosować masaż izometryczny i drenaż limfatyczny oraz inne techniki masażu w leczeniu chorych;

8) wykonywać masaż punktowy;

9) wykonywać masaż metodą Schantala;

10) wykonywać masaż sportowy;

11) wykonywać masaż kosmetyczny;

12) prowadzić dokumentację pacjenta;

13) popularyzować zachowania prozdrowotne;

14) współpracować w zespole terapeutycznym;

15) planować i organizować własną pracę;

16) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

17) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

18) korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

19) postępować zgodnie z zasadami etyki;

20) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych;

21) stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.Masażysta –możliwości zatrudnienia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta może podejmować pracę w następujących miejscach:

1) zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;

2) zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego;

3) zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;

4) zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;

5) zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;

6) gabinetach odnowy biologicznej;

7) gabinetach kosmetycznych;

8) klubach sportowych.
masaż w klubie sportowym

 

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.


Podstawy prawne wykonywania zawodu masażysty  

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (dz. U. Nr 30 poz.300)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie podstaw programowych i kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptyka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Rz. U. Nr 26, poz. 217)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568)


Zadania zawodowe masażysty

 1. Przeprowadzenie skróconego wywiadu przed zabiegiem masażu w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań
 2. Planowanie przeprowadzenia poszczególnego zabiegu masażu w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne oraz w oparciu o ustalony program terapii
 3. Organizacja miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego masażu
 4. Wykonywanie różnych rodzajów masażu
 5. Bieżąca ocena reakcji organizmu na zabieg masażu
 6. Prowadzenie dokumentacji wykonywanego masażu
 7. Planowanie użycia środków ułatwiających i wspomagających masaż
 8. Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego
 9. Kierowanie pacjenta na konsultacje do specjalistów fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej
 10. Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia: fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi
 11. Dokonywanie bieżącej samokontroli poszczególnych zabiegów masażu oraz kontroli prawidłowego ich dokumentowania

 

Zasady wykonywania zawodu medycznego – masażysta

Zawód masażysty zaliczany jest do grupy zawodów medycznych i w związku z tym, nakłada się na osoby wykonujące zawód pewne obowiązki oraz zasady, których należy przestrzegać:

 • zawód medyczny wykonuje się zgodnie z aktualną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu oraz z należytą starannością
 • osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek wykonywać zawód z poszanowaniem intymności i godności pacjenta
 • osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek informować pacjenta o jego prawach i udzielać pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji o planowanym działaniu realizowanym w ramach wykonywania danego zawodu medycznego
 • osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu
 • osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medycznąw sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641) oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

Autor: mgr Katarzyna Kumor, fizjoterapeuta
Bibliografia:

Oceń artykuł:
Ocena:
4,67/5 (3)