Kim jest fizjoterapeuta?

Data ostatniej aktualizacji:
Polub portal
Kim jest fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta, rehabilitant, fizykoterapeuta czy masażysta to dla wielu osób synonimy. Mimo, iż fizjoterapeutów jest coraz więcej, a ich usługi coraz bardziej dostępne, nadal wiele osób nie wie tak naprawdę na czym polega ich praca.

Aby rozwiać wątpliwości kim tak naprawdę są fizjoterapeuci, w dalszej części artykułu poświęcimy trochę uwagi na kwestie związane z uzyskaniem kwalifikacji, prawem wykonywania zawodu oraz kompetencjami fizjoterapeutów.

 

Jak zostać fizjoterapeutą – prawo wykonywania zawodu

Regulacje prawne dotyczące zawodu fizjoterapeuty wprowadziła ustawa o zawodzie, która określa jakie muszą zostać spełnione warunki, aby móc wykonywać zawód fizjoterapeuty. Podstawowym kryterium jest posiadanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych
 1. po 01.10.2017 – studia wyższe w zakresie fizjoterapii
 2. po 30.09.2012 i przed 01.10.2017 – studia wyższe w zakresie fizjoterapii, zakończone tytułem licencjata (3-letnie) i/lub magistra (5-letnie)
 3. po 31.12.1997 – studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zakończone tytułem licencjata lub magistra
 4. przed 01.01.1998 – studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja zakończone tytułem magistra
 5. przed 01.01.1998 - studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego, zakończone tytułem magistra z dodatkowo ukończoną specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej
 6. przed 01.01.1998 – studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne zakończone tytułem magistra oraz dodatkowo ukończona 2-letnia specjalizacja z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzona legitymacją instruktorską
 7. przed 01.01.1998 – studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne zakończone tytułem magistra oraz dodatkowo 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji

 • Dyplom ukończenia szkoły policealnej
 1. przed dniem wejścia w życie ustawy – szkoła policealna publiczna lub niepubliczna, zakończona tytułem technika fizjoterapii

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Punktem zwrotnym dla fizjoterapii w Polsce okazała się data 31 maja 2016 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie z jej zapisami zawód fizjoterapeuty stał się samodzielnym zawodem medycznym.

Poza określeniem zawodu fizjoterapeuty ustawa wprowadziła pewne regulacje dotyczące uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego, a także samych zasad wykonywania zawodu.

Wejście w życie ustawy, sprawiło przede wszystkim, iż zawód fizjoterapeuty stał się zawodem regulowanym, co oznacza że tylko wykwalifikowane osoby mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii. Jest to bardzo ważny aspekt ustawy, który gwarantuje bezpieczeństwo pacjentom i jakość świadczonych usług (do momentu wejścia w życie ustawy, każdy człowiek, bez jakichkolwiek kwalifikacji mógł świadczyć usługi fizjoterapeutyczne – wyjątek stanowiły usługi świadczone w ramach NFZ, gdyż objęte były one kontrolą).


Kluczowe wytyczne ustawy o zawodzie fizjoterapeuty:

 1. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym
 2. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 • zlecaniu wyrobów medycznych, dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności
 1. Świadczeń zdrowotnych wymienionych powyżej udzielać może samodzielnie fizjoterapeuta posiadający tytuł:
 • magistra oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;
 • licencjata oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;
 • zawodowy technika fizjoterapii oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty
 1. Przy wykonywaniu zawodu fizjoterapeuta współpracuje z osobami wykonującymi inne zawody medyczne, a także ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta.
 2. Fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć się jego wykonywania, ma obowiązek odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracyFizjoterapia i jej działy

Fizjoterapia rozumiana jest jako zespół metod leczniczych, które wykorzystują różne bodźce żeby wpływać na zmiany w organizmie. W zależności od rodzaju bodźca wyróżnia się następujące działy fizjoterapii:

 • kinezyterapia – dział zajmujący się leczeniem ruchem, gdzie podstawową formą terapii są ćwiczenia ruchowe. Kinezyterapia dzieli się na miejscową i uogólnioną, a jej celem jest przywrócenie sprawności fizycznej. W ramach kinezyterapii wykonywane są indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta ćwiczenia:
- ćwiczenia bierne,
- ćwiczenia izometryczne,
- ćwiczenia czynno-bierne,
- ćwiczenia samowspomagane,
- ćwiczenia czynne,
- ćwiczenia w odciążeniu,
- ćwiczenia synergistyczne,
- ćwiczenia oddechowe,
- ćwiczenia funkcjonalne
fizjoterapeuta - kinezyterapia

 

 • masaż leczniczy – forma terapii wykorzystująca ucisk mechaniczny na tkanki ustroju, co wpływa na poprawę ukrwienia, odżywienia, a także na elastyczność i ruchomość.

fizjoterapeuta wykonuje masaż

 • fizykoterapia – dział wykorzystujący do leczenia bodźce fizykalne, takie jak:
- elektroterapia (prąd stały, prądy małej częstotliwości, prądy diadynamiczne),
- magnetoterapia i pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości,
- ultradźwięki,
- laseroterapia,
- światłolecznictwo (promieniowanie podczerwone, promieniowanie nadfioletowe),
- krioterapia,
- ciepłolecznictwo,
- hydroterapia

fizjoterapeuta wykonuje zabieg z fizykoterapii


Specjalizacje fizjoterapeutów

Skończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii, daje bazę i ogólną wiedzę, a dalszy przebieg kariery zawodowej jest bardzo indywidualny. Fizjoterapeuci samodzielnie wybierają specjalistyczne szkolenia, które ukierunkowują ich w konkretnej dziedzinie. Wyróżniamy następujące specjalizacje:

 • Fizjoterapia neurologiczna
 • Fizjoterapia ortopedyczna
 • Fizjoterapia pediatryczna
 • Fizjoterapia kardiologiczna
 • Fizjoterapia pulmonologiczna
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Fizjoterapia onkologiczna
 • Fizjoterapia geriatryczna

Autor: mgr Katarzyna Kumor, fizjoterapeuta

Bibliografia:

Oceń artykuł:
Ocena:
5/5 (1)